Guodian Xing’an Meng Youzhong power station

From Global Energy Monitor